*

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

|
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Брой и структури на населението Към 31 декември 2012 г. населението на област Враца е 181 559 души, спрямо предходната година намалява с 3 103 души - мъжете са 89 453 (49.3%), а жените – 92 106 (50.7%). В градовете в област Враца живеят 107 088 души (59.0%), а в селата – 74 471 души (41.0%).  Населението в трудоспособна възраст към края на 2012 г. за област Враца е 107 198 души , или 59.0% от цялото население. Над трудоспособна възраст са 48 301, или 26.6%, а под трудоспособна възраст – 26 060, или 14.4% от населението в областта.  Раждаемост През 2012г. броят на живородените деца в област Враца е 1 526, като 785 са момчета (51.4%) и 741 са момичета (48.6%). Коефициентът на раждаемост[1] е 8.3%о, съответно 7.9%о в градовете и 9.0%о в селата. Този коефициент ни поставя сред областите с най-ниска раждаемост. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 68 деца. Броят на децата родени в брак е значително по-малък от броя на извънбрачните деца. През 2012 г. в брак са родени 451 деца (29.6%), а извънбрачните са 1 075 или 70.4% от живородените деца в областта. Смъртност През 2012 г. нивото на общата смъртност продължава да е високо. Броят на умрелите е 3 561, а коефициентът на обща смъртност[2] – 19.4%о. Смъртността сред мъжете е 20.7%о, а при жените е 18.3%о. По коефициент на обща смъртност област Враца е сред четирите области (Видин, Монтана и Кюстендил) с най-висока смъртност в страната. Коефициентът на детска смъртност е 7.2%о и е по-нисък от този за страната (7.8%о). Естествен и механичен прираст на населението През 2012 г. в област Враца естественият прираст (разлика между раждания и умирания) е отрицателен. Естественият прираст общо е –2 035 души, като  при мъжете е –1 079, а при жените е    –956.             Механичният            прираст (разлика между заселени и изселени) също има отрицателна стойност. В резултат на отрицателния механичен прираст, населението на областта е намаляло с 1 068 души, от които 540 са мъже и 528 са жени. Враца е сред областите с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция          (-5.8%о) [3], заедно със Смолян (-7.3%о) и Разград (-5.4%о). В следствие на демографските процеси продължава остаряването на населението. За 2012г. коефициентът на възрастова зависимост относно старшите възрасти (отношението на хората на 65 и повече години към тези от 15 до 64 години) е 33.3%. При настоящата динамика на демографските процеси прогнозата за 2060г. е това съотношение  да нарасне до 68.5%. Методологични бележки             Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.                                                                                                                                            Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система “Демография” в Националния статистически институт.                                                                                       При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната година и края на отчетната година. [1] Брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението през годината. [2] Брой умрели лица на 1000 души от средногодишния брой на населението. [3] Отношение на нетната миграция към средногодишното население през годината.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • Краси |

    СИНА МИ ПРАВИ ДЕЦА В ЧУЖБИНА,МАНГО ТУК,А НИЕ ГЛЕДАМЕ ДЕЦАТА НА МАНГО.

box_title_arrow.gifНапиши коментар