*

ЧЕЗ ПРИЗОВАВА ЗА СПРАВЕДЛИВ ДЯЛ В КРАЙНАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, КОЙТО ДА ПОЗВОЛИ ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖАТА И СИГУРНОСТ НА СНАБДЯВАНЕТО

|
ЧЕЗ ПРИЗОВАВА ЗА СПРАВЕДЛИВ ДЯЛ В КРАЙНАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, КОЙТО ДА ПОЗВОЛИ ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖАТА И СИГУРНОСТ НА СНАБДЯВАНЕТО

ЧЕЗ предлага делът в крайната цена за клиентите на компаниите от групата в България да бъде възстановен до равнище, което ще позволи поддържането на най-дългата електроразпределителна мрежа в страната, над 60 хил. км и осигуряване на обслужването на над 2 милиона клиенти. Чрез прозрачно, справедливо и равнопоставено определяне на цените на електроенергията  да се отчитат обективните нужди на участниците по веригата и да се даде възможност на всички да работят за осигуряване на качествено и непрекъснато електрозахранване за клиентите. Негативните финансови резултати на компаниите от групата на ЧЕЗ са показателни за сериозния недостиг на средства за тях и за съществуващите диспропорции в сектора. Рязкото намаляване на приходите значително ограничава възможностите за поддръжка на мрежата и създава риск от повишаване на аварийността.

 Въпреки неблагоприятните промени в регулаторната среда от началото на 2013 г., компаниите от групата на ЧЕЗ в България инвестираха 133 милиона лева в мрежата и в подобряване обслужването на клиентите си. През същата година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) намали с 90% дела на ЧЕЗ в крайната цена за битовите потребители и дори след 2-процентното увеличение на цената от 1 юли 2014 г., делът на ЧЕЗ продължи да намалява и компаниите отчетоха загуби. В момента в нашите компании не остават достатъчно средства за поддръжка на мрежата и развиване на услугите за клиентите с темповете, необходими за запазване сигурността на снабдяване и повишаване на ефективността.

 Драстично намалените приходи се отразиха негативно върху финансовото състояние на дружествата на ЧЕЗ в България. Само за първите шест месеца на 2014 г. „ЧЕЗ Електро България” АД отчете загуба в размер на 6,6 милиона лева, а „ЧЕЗ Разпределение България” АД – близо 5 милиона лева загуба.

 Експертните оценки показват, че са необходими близо 150 млн. лева годишно за обновяване и развитие на мрежата. Необходимо е признаването и на допълнителни разходи, свързани с функционирането на балансиращ пазар и новите задължения, които се вменяват на операторите чрез промените в законодателството. За съжаление, тези факти и обстоятелства досега не бяха отчитани от ДКЕВР. Всяко отлагане предприемането на корективни мерки и всяко ценово решение, лишено от икономическа логика и обоснованост, водят до допълнително aкумулиране на дефицити и необходимост от все по-голям обем средства, което неминуемо ще се отрази в крайната цена за клиентите.

 ЧЕЗ е сред най-големите инвеститори в българската енергетика. Компанията е вложила общо над        1,8 млрд. лева за периода 2005-2013 г., които включват 771 млн. лева в развитие на мрежата, производството и подобряване на обслужването. По данни на Световната банка инвестициите на ЧЕЗ в България представляват 24% от общия обем инвестиции с частно участие в българската енергетика през периода 2005-2013 г.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez