*

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА

|
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА

Услугите, които предлага „Център за обществена подкрепа“ – Берковица:

– Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;

– Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции;

– Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип;

– Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;

– Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;

– Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;

– Подкрепа и консултиране на семейства от общността;

– Слухово-речева рехабилитация;

– Обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez