*

АСФАЛТИРАНЕТО ВЪВ ВРАЦА - НЕТЪРПИМОСТ, ВРАЖДА И ОМРАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ОСНОВА

|

Започнаха работите по реализирането на Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца” по обособени позиции:
1.       Основен ремонт на улици в ж. к. „Дъбника” и ж. к. „Металург” – гр. Враца за 1 800 000 лв. с ДДС.
2.       Основен ремонт на улици и булеварди в гр. Враца за 5 100 000 лв. с ДДС, чиито краен срок за изпълнение е 30-ти ноември 2014 г.
Но това е само началото на чуденето, като как ще става новото демократично асфалтиране, както жаргонно се изразяват и управленци, и граждани или още по-арогантното – „изкърпване на дупки”.
Та проблемът в управленските глави е как се прави обществена поръчка за асфалтиране във Враца. Например: прави се техническа спесификация, за да се гарантира качество, измеримост, дълготрайност и удобство на техническия продукт – асфалтова настилка на улици, което е и в очакванията на гражданите.
В чл. 30 и 31 от ЗОП е формулирано какво трябва да съдържат тези технически спесификации, а в „Допълнителна разпоредба” на ЗОП §  1, точка 6 е обяснено, че „Техническа спесификация за строителство” е съвкупността от технически предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията към материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително и процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителните работи и методи или технологии на строителство, и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове, по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.” Това е според закона.
Според най-непросветените врачани, знанието що е техническа спесификация – това е документ (част от проекта – за кой проект обаче, ще стане ясно по-долу), в който се посочват характеристични подробности за продукта, който ще се влага или за продукта, КОЙТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ.
А сега де – кой е продукта , който трябва да се получи по така формулираната в началото обществена поръчка за близо 7 млн. лева? Асфалтът, основно ремонтираните улици или усвоените напълно популистки и по аджамийски начин милиони държавни пари?
Умишлено или не възложителят – община Враца е пропуснал да спомене в документацията по обществената поръчка, че съгласно чл. 137 от ЗУТ и съобразно Наредба № 1/2003 г. на МРРБ – „основния ремонт” на улиците в гр. Враца е строеж от ІІІ-та категория.
Умишлено или не възложителят – община Враца е пропуснал да спомене в документацията по обществената поръчка, че съгласно Наредба № 2/2003 г. на МРРБ, чл. 20, т. 8  –  минималния гаранционен срок за „основния ремонт” на улиците в гр. Враца е една година от датата на подписване на акт обр. 15.
Да де, ама такава обществена поръчка без тези основни законови атрибути за „основен ремонт”, а само по показатели „най-ниска цена”, е ясно, че може да се спечели от „когото трябва”, а казано по врачански – от филанкишията, но не и от пътни строители.
Мракобесно далавераджийско безумие на чиновници от Община Враца е и записът във ІІ – „Организация на строителството … „Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР…”. Ама то такова животно нема в правния свят на България и Европейския съюз, бе, господа общинари. И студент първа година щи Ви каже, че охраната на труда е пропаднала социална дейност на социализма с тоталитарни последващи действия, при която човекът беше брънка от веригата, а здравословните и безопасни условия на труд са днешния феномен на социалното обгрижване на работещия, при което основното отношение, което се изисква от държавата (чиито представители сте уж Вие) е ПРЕВАНТИВНОСТ. Та -  най-меко казано, в тази обществена поръчка, Вие, господа Общинари, писмено залагате социалната омраза и вражда между работодателя и работника, което е и противокнституционно, и най-вече залагате за изпълнение нещо, което не съществува. Кой сега работи по Вашите условия, кажете Вие?!
Още една постановка, „експертно” записана във Вашата обществена поръчка, в т. 2.3.3. „Подготовка на повърхността за асфалтиране”, - „…. Съгласно Проекта…”. Кой проект за обществената поръчка или Техническия проект за основен ремонт на посочените улици? Ако има такъв проект, защо поне не са цитирани отдавна съществуващите в Българската практика „Норми за проектиране на улични настилки”, публикувани в БСА – 2/70 г.? Изниква и другият въпрос – проектантът на цитирания от Вас „Проект” съобразил ли се е с „Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Чертежи за пътно строителство”, съгласно БДС 2.825:1987? Или Вие умишлено, забравяйки, че крайния „продукт” на Вашата обществена поръчка за „Основен ремонт на улици в гр. Враца са готовите за нормална експлоатация улици, пространно сте отделили място за цитиране как се приготовлява асфалтова смес и на какви стандарти трябва да отговаря? Бордюри ще се възстановяват ли? Е, и това е работа, само че асфалтовата смес е само част, и то – много  малка от продукта, наречен „Основен ремонт на улици в гр. Враца”, който врачани очакват с нетърпение.
След най-елементарен прочит на гореспоменатата обществена поръчка е видно, че в техническата спесификация не са споменати и основните кодове на СМР по Класификатора на обществените поръчки: код 452 33 252 – О – „Строителни работи по полагане на пътната настилка на улици”; и код 452 333 30-1 - „Строителни работи по изпълнение на основа на улици”. Тези кодове са изискване за добра практика към пътните строители, които указват спазването на профила на пътя, съобразяван с нивелетните коти на бордюри, отводнителни шахти, ревизионни шахти и други инженерни съоръжения по уличната настилка. Явно общинарите отново са се опитали да се скрият зад популярните, но не експертни термини, като „изкърпване на дупки” и затова са пропуснали кодовете, за да могат спечелилите поръчката да продължат лошата 20-годишна практика и асфалтират, като изкърпват дупки – РЕЛЕФНО (а не профилно).
Това е и явно условие, че продуктът от гледна точка на Община Враца, ще са „усвоени” едни 7 млн. лева, а за гражданите на Враца ще остане болезненото „OFF ROAD” асфалтирано придвижване с автомобили – локвите ще са лебедова песен, щото у Враца не вали често.
Поне ехидно надсмиващите се експерти от Община Враца да бяха изисквали от строителя да се съобразява с техническа спесификация на „Агенция пътна инфраструктура”, които все още прилагат добра българска практика.
А иначе и новородените във Враца разбраха, че за да има нетърпимост, вражда и омраза между гражданите на Враца и Общинската управа, е неразбирането от страна на кметския екип, че нуждата от реконструкция и асфалтиране на улиците в гр. Враца е свързана с цялостното подобряване на транспортно – експлоатационните качества на градската пътна инфраструктура.
И тая обществена поръчка на този кметски екип показва, че във Враца са необходими спешни реформи, които да не са вече от теоретичните популистки социални теории, а от практическите потребности на врачанския терен. Животът ни тук достатъчно дълго и болезнено ни показа, че няма правила в Община Враца, които да гарантират на врачани, че всичко ще е наред.
На врачани им писна да са родители на кметски екип, който живее от преструвката, че се грижи за тях. Иска им се най-после кметския екип да порасне (но не като се оправдава постоянно или ехидно се надсмива над „неекспертите”) и да направи връзка между теоретичните баналности, които „записват” в обществените поръчки и в мозъчните си файлове, а врачанския терен, на който протича реалния „неекспертен” живот на врачани, да стане нормален. И да престанат общинарите да са ни обидени за това, че не се възхищаваме, когато ни правят на будали. Моралът на врачани вече е на такова високо ниво, че не търпи гафовете на управниците им да се превръща в комплимент за умна „надменност” над неекспертите! Защото технологичната основа на омразата, враждата и нетърпимостта не е само в поредната обществена поръчка или избрания „наш” изпълнител, но и в най-социалната технология – наречена в свободния свят MANAGEMENT, която дори и в политически аспект не могат да я приложат Врачанските общинари!


Илиян Нисторов,
икономист


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez